عضویت رستوران فقط در چهار مرحله

بـرای عـضـویــت رستوران ها در سایـت چیندی ابتدا فرم ذیـل را تکمـیل نمـوده سپس از طرف وب سایت چیندی با متقاضی جهت عقد قرار داد تماس گرفته می شود و عضویت شما با دریافت نام کاربری اختصاصی فعال می گردد

  • تکمیل فرم ثبت نام اولیه
  • تماس با شما
  • عقد قرارداد
  • رستوران آنلاین شما راه اندازی شد!!!

ثبت نام در یک دقیقه