051-38928115

عضویت رستوران فقط در چهار مرحله

بـرای عـضـویــت رستوران ها در سایـت چیندی ابتدا فرم ذیـل را تکمـیل نمـوده سپس از طرف وب سایت چیندی با متقاضی جهت عقد قرار داد تماس گرفته می شود و عضویت شما با دریافت نام کاربری اختصاصی فعال می گردد

  • تکمیل فرم ثبت نام اولیه
  • تماس با شما
  • عقد قرارداد
  • رستوران آنلاین شما راه اندازی شد!!!

ثبت نام در یک دقیقه